Okruszek 2015.01

OkruszekLogo

Styczeń 2015 (nr. 194)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

„Kochanej babci”

1. Kochanej babci w naszej piosencekwiaty194
Życzymy stu lat, a może więcej.

RefW szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

2. Nie wiesz, jak bardzo Ciebie kochamy,
Ty jesteś mamą najdroższej mamy .

RefW szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

3. Ty nas rozumiesz, o nas pamiętasz
i to na co dzień, a nie od święta

RefW szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

4. W ostatniej zwrotce znów zaśpiewamy:
Żyj babciu sto lat, tak Cię kochamy.

RefW szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

AKTUALNOŚCI

1 stycznia – święto Bożej Rodzicielki
Przez Maryję otrzymaliśmy Bożego Syna, który stając się człowiekiem obdarzył nas dobrodziejstwem wiecznego zbawienia.

światowy Dzień Pokoju
Niech początek nowego roku stanie się pierwszym dniem bez wojen i konfliktów. Początkiem rozwiązywania problemów przez negocjacje i rozmowę.

6 stycznia – dzień Objawienia Panskiego (Trzech Króli)
Kiedy ukazała się tajemnicza gwiazda mędrcy poznali, że przyjście Mesjasza jest bliskie. Ruszyli w drogę by ofiarować Mu to, co mieli najcenniejsze. Co ja chcę ofiarować Jezusowi?
Nie zapomnijmy na drzwiach wejściowych naszych domostw napisać : C+M+B 2015

11 stycznia – uroczystość Chrztu Pańskiego
Widzimy tej niedzieli Jezusa Chrystusa przyjmującego chrzest z rąk św. Jana Chrzciciela. Słyszymy również słowa, że jest On Umiłowanym Synem Bożym. Starajmy się tak żyć, by stawać się coraz lepszymi dziećmi Bożymi!
Spotkanie opłatkowe
O godzinie 17:00 spotykamy się wszyscy w domu parafianym na tradycyjnym opłatku

18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
W świecie coraz bardziej pozbawionym wartości i naznaczonym prześladowaniem chrześcijan wołanie „abyśmy stanowili jedno” jest wyzwaniem dla każdego z nas.

21 stycznia –Dzień Babci

22 stycznia – Dzień Dziadka

UWAGA!!!!
Nowa edycja konkursu biblijnego
Temat: Ewangelia św. Marka
Finał na szczeblu PMK     7.02.2015
Chętni do udziału proszeni są o zgłaszanie się u księdza Tomasza.
Są nagrody do wygrania.
Szczegóły w Naszym Słowie i u księdza Tomasza

ZAKONY – BOŻE BASTIONY

Od 30 listopada 2014 roku ( pierwsza niedziela Adwentu) do 2 lutego 2016 roku trwa w całym Kościele Rok życia Konsekrowanego.

Postanowiliśmy więc przez ten czas skupić waszą uwagę na tę właśnie formę życia sióstr i braci, która jest charakterystyczna dla wielu religii, ale największą rolę odegrała w chrześcijaństwie.

Zgodnie z katolickim prawem kanonicznym zakonem jest wspólnota objęta przez uroczyste śluby zakonne składane przez nowych członków. Są to: ślub posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Liczba ślubów może być większa – np. jezuici składają ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi, bonifratrzy i kamilianie posługiwania chorym.

Odrębną kategorię stanowią stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie nie są zobowiązani do ślubów zakonnych choć prowadzą życie wspólnotowe (filipini, szarytki) oraz instytuty świeckie, których członkowie nie prowadzą zazwyczaj życia wspólnotowego.

Innym kryterium podziału jest sposób posługiwania – zakony kontemplacyjne, czynne, charytatywne. Ze względu na ubiór dzielą się na habitowe i bezhabitowe.

Władzę w zakonie sprawuje przełożony generalny wraz z radą.

Od 1215 roku nie może powstać żaden zakon bez zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

Wszystkie te instytucje podlegają watykańskiej Kongregacji Instytutów życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostolskiego.

W Polsce jest 74 zakonów męskich i 175 zgromadzeń żeńskich.

Święty Paweł

Urodził się w Tarsie (obecnie Turcja) ok.5-10 roku po Chrystusie jako Szaweł.

Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli oni niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie.

Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego.

Później udał się do Jerozolimy aby studiować Torę. Mając 25 lat stał się gorliwym prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamieniowaniu św. Szczepana.

Około 35 roku udaje się do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: Szawle, Szawle dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, Panie? – powiedział. A On: Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą co masz czynić.”

Po tym nagłym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Odbył trzy podróże misyjne. Pierwszą w latach 44-49 (Cypr, Galacja) z Barnabą i Markiem, drugą w 50-53( Thesaloniki, Korynt) z Tymoteuszem i Sylasem, trzecią w latach 53-58 (Efez, Macedonia, Korynt, Jerozolima).

W Palestynie aresztowany przebywał 2 lata w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza zostaje przewieziony do Rzymu, gdzie po dwóch latach w więzieniu zostaje uwolniony.

Udaje się do Efezu i na Kretę, gdzie aresztowano go po raz drugi. W Rzymie oczekuje na wyrok. Ginie śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem (był to przywilej obywatela rzymskiego) ok.64/67 roku.

W IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym zbudowano bazylikę św.Pawła za Murami.

św. Paweł nazywany Apostołem Narodów jest autorem 13 listów do gmin żydowskich. Najbardziej znany to zawarty w Liście do Koryntian „Hymn o miłości”.
Inne cytaty np. „ Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rzym.8,31),
„Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym.12,21).
„Ducha nie gaście” (I Tes.5,19) są też jego autorstwa.

W ikonografii przedstawiany w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: miecz, koń. Wspominamy go 25 stycznia w dniu jego nawrócenia i 29 czerwca.

Posąg przedstawiający św. Pawła w Bazylice św.Jana na Lateranie

swPawel194Modlitwa:
O Panie, skoro świętujemy nawrócenie św. Pawła, spraw, abyśmy idąc za jego przykładem, mogli przed całym światem świadczyć Twoją prawdę. Amen.

Apostołowie – Jezusa uczniowie

Apostołów było 12- stu.

Słowo „uczeń” odnosi się do „uczącego się” lub „naśladującego”.
Słowo „apostoł” odnosi się do „kogoś, kto jest posłany”.

Kiedy Jezus był na ziemi, tych dwunastu uczyło się od Niego.

Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa posłał On uczniów (Ewangelia św.Mateusza 28:18-20), aby byli Jego świadectwem.

Za życia Jezusa terminy: uczniowie i apostołowie były używane zamiennie.

Lista 12 apostołów umieszczona jest w Ew.św. Mateusza 10:2-4
„A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz i Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota,ten który Go zdradził.”

Biblia podaje również listę 12 apostołów w Ew. św. Marka 3:16-19 i Ew. św.Łukasza 6:13-19.

Po samobójstwie Judasza Iskarioty w jego miejsce wybrany został Maciej.

Jedenastu z nich zginęło z rąk ludzkich (ukrzyżowanie, ścięcie mieczem, ukamienowanie), jedynym, który zmarł śmiercią naturalną i jako ostatni był Jan.

apostolowie194

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato…

Jan Paweł II przy chrzcielnicy w Wadowicach.

Kiedy patrzę wstecz, widzę,wadowice194jak droga mojego życia, poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca – do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym.
Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego kościoła w dniu 20 czerwca 1920 r.

Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem – w roku tysiąclecia chrztu Polski, jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi, na 50. rocznicę mojego chrztu, jako kardynał.
A dziś po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę,przybywając z Rzymu jako następca św, Piotra…

Wadowice, 7 czerwca 1979

rebus194

Konkurs matematyczny do pobrania tutaj