Okruszek 2016.04

OkruszekLogo

Kwiecień 2016 (nr. 207)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

UFNI W BOGU

Hymn obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski

Przed wiekami powołani,witraz207
w pełni mocy znów wezwani,
my Polanie i Wiślanie,
Trójcy chwałę oddajemy.

W polski naród zjednoczeni,
Przez historię oczyszczeni,
Naznaczeni znakiem krzyża,
Walkę grzechom wydajemy.

Ufni w Boga dziś idziemy
ku obietnic wypełnieniu,
z Matką naszą i Królową.
zasłuchani w Boże Słowo.

Chrztu świętego przyrzeczenia,
wiarą mocną odnawiamy,
aby dać odpowiedź Tobie,
Jezu Chryste, Królu Panie.

Dariusz Dąbrowski COr

 

HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość
Witraż w sanktuarium MB. Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej,
przedstawiający scenę chrztu Mieszka I

AKTUALNOŚCI

2 kwietnia – rocznica śmierci św. Jana Pawła II
To już kolejny rok od tamtej daty, tamtej godziny, która poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie.
To także chwila, w której warto się zastanowić co ja zapamiętałem z nauki Jana Pawła II ?

3 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
To szansa jakiej żaden chrześcijanin nie powinien przegapić.
To nadzieja dla każdego grzesznego człowieka.

4 kwietnia – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Dzień świętości życia
To doskonała okazja by podziękować Bogu i rodzicom za dar życia.
To moment by uprzytomnić sobie, że każde życie jest ważne.
W tym dniu można dokonać duchowej adopcji dziecka nienarodzonego

10 kwietnia – 6. rocznica katastrofy smoleńskiej
To data, która cieniem kładzie się na nasze, polskie, najnowsze losy.
To my jesteśmy zobowiązani do modlitwy za zmarłych.

14 – 16 kwietnia – obchody 1050-lecia Chrztu Polski
To niebywała sposobność by przypomnieć sobie historię naszej ojczyzny, zastanowić się nad tym jaki wpływ miało to zdarzenie na losy naszych dziejów.
To możliwość uczestniczenia (choćby tylko przez internet czy telewizję) w wielu uroczystościach zaplanowanych na te dni.
To powód, dla którego warto odświeżyć swoją wiedzę o sakramencie chrztu świętego.

17 kwietnia – światowy Dzień Modlitw o Powołania
To także nasz obowiązek włączyć się we wspólną modlitwę o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.

24 kwietnia – rocznica Pierwszej Komunii świętej
To wydarzenie ma utwierdzić w wierze dzieci zgromadzone wokół ołtarza.
To i my powinnniśmy być dla nich przykładem.

Poczytaj mi mamo,  Poczytaj mi tato…

M. Jędrzejczak
Koronka do Miłosierdzia Bożego

13 września 1935 r. Siostra Faustyna miała wizję anioła zesłanego do wymierzenia ludziom kary za grzechy. Gdy zaczęła prosić o miłosierdzie, ukazała się jej Trójca święta, a w sercu niedzielaBiala207usłyszała słowa modlitwy, które powtarzała. Dzięki tej modlitwie anioł nie wykonał kary

Pan Jezus zapewniał: „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731). „Koronka to pomoc dla osób chorych, udręczonych cierpieniem i konających. Łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci otrzymają nie tylko ci, którzy sami tę koronkę odmawiają, ale także umierający, przy których inni będą się modlić jej słowami. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687)

Godzina Miłosierdzia

Poprzez Siostrę Faustynę Jezus dał wskazówki, jak powinniśmy czcić moment jego śmierci na krzyżu, czyli godzinę 15.00. Pan Jezus powiedział: „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwiejbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych…(Dz.1572).

BLASKI I CIENIE… czyli co w historii drzemie…

Polska i Polacy w latach drugiej wojny światowej

17 września 1939 r. na teren Polski wkroczyła Armia Czerwona. Wojsko polskie nie wiedziało czy ma ją traktować jako sojusznika czy wroga. Część oddziałów nie podejmowała z nimi walki lecz w niektórych miejscach Polacy stawiali mocny opór.   Wielu żołnierzy dostało się do niewoli. Decyzją władz sowieckich w 1940 roku część z nich (ok. 23 miednoje207tysiące) wymordowano. Byli to polscy oficerowie z obozów ze Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska.

Obszary, na które wkroczyła Armia Czerwona władze radzieckie włączyły do swego państwa (pakt Ribbentrop – Mołotow). Wilno z okolicą przekazano Litwinom, a oni uczynili je swoją stolicą.

Wielu Polaków aresztowano, zwłaszcza tych, którzy sprawowali w Polsce jakąkolwiek władzę – rozstrzeliwano, więziono lub deportowano. Od lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku wywieziono ponad milion Polaków do azjatyckich krajów Związku Radzieckiego lub na Syberię. Wywożono nie tylko mężczyzn, ale także kobiety, dzieci i osoby starsze. Na spakowanie mieli nie więcej   niż pół godziny, upychani w bydlęce wagony, bez zapewnienia im jedzenia i picia tygodniami jechali do obozów, które niejednokrotnie sami musieli sobie wybudować. Pozostawieni bez środków do życia ginęli masowo z głodu, zimna, chorób, wyniszczającej pracy.

Tylko niewielka część wywiezionych Polaków powróciła po wojnie do Polski. Musieli jednak milczeć o tym co przeszli inaczej spotykały ich represje ze strony władz komunistycznych – w ich wydawałoby się własnym kraju.

Tak samo było z rodzinami polskich oficerów pomordowanych w lasach Katynia, Miednoje czy Charkowa. Trudno uwierzyć, że władze Związku Radzieckiego aż do 1990 roku zaprzeczały swej odpowiedzialności za te zbrodnie. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie się do niej przyznały.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane

Otwarcie sezonu motocyklowego jak co roku zgromadzi na Jasnej Górze tysiące wielbicieli dwóch kółek z całej Polski.
XIII Motocyklowy Zlot im. ks. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”.
O godzinie 10.00 uczestnicy wyruszą w kolumnie z Przeprośniej Górki koło Częstochowy na błonia przed klasztorem.
Głównym punktem programu jest Msza św. odprawiana w południe na Jasnej Górze połączona z poświęceniem motocyli.
Jak co roku zostaną zebrane zabawki dla najmłodszych, którymi potem obdarowywane są dzieci z domów dziecka w Polsce i na Wileńszczyźnie.
W tym roku zlot rozpocznie się 14 kwietnia w Gnieźnie. Motocykliści włączą się w oficjalne obchody 1050 lecia Chrztu Polski.
I my życzymy wszystkim miłośnikom tego sportu udanego sezonu.

rajdKatynski207www.rajdkatynski.net

O G Ł O S Z E N I E

O chrzcie Mieszka I tak naprawdę wiemy niewiele. Faktem jest, że przyjęliśmy chrzest od Czech najprawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku.

Po chrzcie Mieszko I staje się równy innym władcom chrześcijańskim a Polska wiąże się na trwale z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Pomimo chrztu króla i jego całego dworu resztę terenów należało ewangelizować. Już po dwóch latach przybył do nas biskup Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań.

W dniach 14 – 16 kwietnia 2016 roku przypada 1050 rocznica tych wydarzeń.

Główne uroczystości rozpocznie Msza św. dziękczynna w Katedrze Gnieźnieńskiej sprawowana przez cały Episkopat Polski.

W Ostrowie Lednickim po raz pierwszy zabrzmi dzwon ogłaszający 1050 rocznicę Chrztu Polski. Dzwon „Mieszko i Dobrawa” ufundowało Muzeum Pierwszych      Piastów w Lednicy. Inskrypcja umieszczona na nim po łacinie – brzmi: „Na cześć i chwałę księcia Mieszka i księżnej Dobrawy. Za jego panowania i jej radą wiara katolicka w Polsce została przyjęta” oraz „Ostrów Lednicki – 1050 rocznica chrztu księcia Mieszka I – 2016 rok”.

W Poznaniu odbędą się uroczyste obrady Sejmu i Senatu, a w poznańskim Seminarium Duchownym plenarne zebranie Episkopatu Polski.
Na stadionie Lecha odprawiona zostanie Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

Przez cały czas trwania uroczystości odbywać się będzie wiele inicjatyw naukowych, kulturalnych, widowisk, przedstawień teatralnych.

Zaproszonych zostało wielu gości z kraju i zagranicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Planowane jest przekazanie polskim katedrom symbolicznych krzyży z drewna dębowego – z pozostałości fortyfikacji obronnych z początków państwa polskiego

chrzestPolski207

Kartka okolicznościowa z okazji Millenium Chrztu Polski z 1966 roku. Przedstawiająca Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (reprodukcja FoKa Agencja Forum)

 

PYTANIE… ODPOWIEDZI… POSZUKIWANIE

Co to jest chrzest?

Pan Jezus powiedział:
„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5)

Słowa Pana Jezusa o naszym nowym narodzeniu „z wody i z Ducha” znaczą, że każdy człowiek powinien przyjąć sakrament chrztu.

W sakramencie tym Jezus daje nam nowe życie: Boże życie. Sakramentu chrztu udziela najczęściej kapłan. Polewa głowę dziecka wodą i mówi:

„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Wtedy zstępuje Duch święty: stajemy się dziećmi Bożymi, jest w nas życie Boże. Jest to nasze narodzenie z wody i z Ducha.

Chrzest jest to sakrament, w którym Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu Pierworodnego i innych grzechów, udziela nam życia Bożego, jednoczy nas z sobą, włącza w Kościół.

Chrzest jest pierwszym sakramentem, który przyjmujemy.

Ks. E. Matejski – s. N. Hekker

W wypadku niebezpieczeństwa śmierci lub braku kapłana ochrzcić może każdy człowiek. Polewając głowę dziecka i wypowiadając słowa „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha świętego”. Woda może w takim przypadku być nie święcona.

O udzielonym w ten sposób chrzcie rodzina bezwłocznie powiadamia proboszcza.

rebus207

Wspomnienie

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 Ojciec święty Jan Paweł II przekroczył próg nieba.W czasie swojej ziemskiej wędrówki spotkał się z niezliczoną rzeszą ludzi. Na każdym odcisnął swój ślad. Tak wspomina go abp Piero Marini:jp2_207

– Nigdy nie widziałem żadnego cudu uczynionego przez Jana Pawła II.

Jedynym wielkim cudem, jaki widziałem, była wierność powołaniu. Został powołany, aby być pasterzem i był nim według wizji nakreślonej przez sobór. Wzór dla księży: kapłani stają się świętymi, pełniąc swoją misję, czyli odprawiając Mszę św., sprawując sakramenty, głosząc słowo Boże.

To jest duchowość kapłańska, której uczył nas Wojtyła.

A dla świeckich: żyć swoim chrztem, czyli uczestniczyć w Eucharystii, a potem żyć tym, w czym uczestniczyli.

Jeśli nasze celebracje nie przynoszą owoców w postaci głębszej jedności, przebaczenia itd., to stają się pustymi rytami.
Są dwie części Mszy św. Ta druga zaczyna się po słowach: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, czyli zwyczajne życie.

Liturgia i życie – to musi być jedność. Tego uczył nas Jan Paweł II.
To jest ideał. W tym mamy go naśladować, choć łatwiej to powiedzieć, niż zrobić.

Tłumaczenie: Danuta Piekarz

Arcybiskup Piero Marini
Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II.
Od 1987 do 2007 roku kierował Urzędem Ceremonii Papieskich, który sam zorganizował. Obecnie jest przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Na planowane w dniach 23-25 kwietnia uroczystości Jubileuszu Miłosierdzia zaprosił Papież Franciszek do Rzymu chłopców i dziewczęta. W Watykanie opublikowano przygotowane z tej okazji specjalne orędzie Ojca Świętego.

Oto fragmenty:

Kościół przeżywa Rok Święty Miłosierdzia, który jest czasem łaski, pokoju, nawrócenia i radości, obejmującej wszystkich: dużych i małych, bliskich i dalekich. Nie ma takich granic i odległości, które mogłyby przeszkodzić miłosierdziu Ojca, by do nas dotarło i stało się obecne pośród nas. Drzwi Święte są już otwarte w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata. Zwracam się do was, aby zaprosić was do wzięcia w nim udziału, byście się stali jego czynnymi uczestnikami odkrywając, że jesteście dziećmi Bożymi   (por. 1 J 3,1).

„Być coraz bardziej miłosiernymi, jak Ojciec” – to hasło waszego Jubileuszu, ale jest to również modlitwa, jaką wznosimy za was wszystkich, przyjmując  was w imię Jezusa.

Przygotowujecie się, by stać się chrześcijanami zdolnymi do podejmowania odważnych decyzji i gestów, zdolnymi, by budować każdego dnia, nawet w małych rzeczach, świat pokoju.

Nie mogę zapomnieć o was, chłopcy i dziewczęta, którzy żyjecie w sytuacji wojny, nędzy, codziennego trudu, porzucenia. Nie traćcie nadziei. Pan ma wielkie marzenie, które chce zrealizować razem z wami! Niech wasi przyjaciele rówieśnicy żyjący w warunkach mniej dramatycznych niż wy, o was pamiętają i angażują się, aby wszyscy mogli cieszyć się pokojem i sprawiedliwością. Nie wierzcie w często powtarzane słowa nienawiści i terroru. Budujcie natomiast nowe przyjaźnie. Ofiarowujcie swój czas, zawsze troszczcie się o ludzi którzy was proszą o pomoc. Bądźcie odważni i idźcie pod prąd, bądźcie przyjaciółmi Jezusa, który jest Księciem Pokoju (por. Iz 9,6),

Wiem, że nie wszyscy możecie przybyć do Rzymu, ale Jubileusz jest naprawdę dla wszystkich i będzie obchodzony także w waszych Kościołach lokalnych. Wszyscy jesteście zaproszeni na to wydarzenie radości! Przygotowujcie nie tylko plecaki i transparenty, ale przygotowujcie nade wszystko wasze serce i umysł.

Niech Pan pobłogosławi każdy wasz krok ku Drzwiom Świętym. Modlę się za was do Ducha Świętego, aby was prowadził i oświecał. Niech Dziewica Maryja, która jest Matką wszystkich będzie dla waszych rodzin i dla tych wszystkich, którzy wam pomagają się rozwijać się dobru i łasce prawdziwą Bramą Miłosierdzia.

Watykan, 6 stycznia 2016

watykan207

Specjalna Msza św. zostanie odprawiona 24 kwietnia 2016 na placu św.Piotra o godz.10.00
Te puste miejsca są dla Was zarezerwowane

watykan2_207