Okruszek 2015.06

OkruszekLogo

Czerwiec 2015 (nr. 198)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

dzienDziecka198Gdy dorosnę  ja,
gdy dorośniesz ty, 
kiedy wszyscy dorośniemy,  
do roboty się weźmiemy 
raz, dwa, trzy.

Ja zuch i ty zuch
Jest nas zuchów dwóch
Gdy weźmiemy się do pracy,
To dopiero świat zobaczy,
Jaki będzie ruch.

Edward Szymański

AKTUALNOŚCI

1 czerwca – Dzień Dziecka
Mimo dostrzegania problemów najmniejszych obywateli wiele zostało jeszcze do zrobienia. Pamiętajmy, że nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się radosnym dzieciństwem, przymuszane są do pracy, biorą udział w konfliktach zbrojnych, nie mogą uczęszczać do szkoły.

4 czerwca – Boże Ciało
Udajmy się po Mszy św., w procesji za Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta dając świadectwo naszej wiary.
19:00 Kościół Aegidien, a 6.06. w naszej parafii o godz.10:00

6 czerwca – Spotkanie Młodych Lednica 2000
W tym roku pod hasłem „W imię Ducha świętego”

12 czerwca – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Cały miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Serca Jezususowego dołączmy i my do uczestnictwa w nabożeństwach.

20 czerwca – światowy Dzień Uchodźcy
Rozgrywający się codziennie dramat setek ludzi, którzy są zmuszeni do opuszczenia swego kraju z powodów politycznych staje się problemem coraz większej liczby społeczeństw.

23 czerwa – Dzień Ojca
Często ich rola jest niedoceniana, ale pamiętajmy, że są nieodzowni w procesie wychowania dzieci.
W tym dniu nie zapominajmy, o nich w naszych modlitwach

Redakcja „Okruszka“ gratuluje naszym parafianom, którzy zakwalifikowali się do finału VII Konkursu Biblijnego.
Są to Wiktoria Kopiec, Dawid Werra oraz Anna Włoszczyk, która ten konkurs wygrała.

BLASKI I CIENIE… czyli co w historii drzemie…

Polska niepodległa (1918 – 1939)

Po odzyskaniu niepodległości Polska była pod względem obszaru i liczby ludności szóstym państwem w Europie. Ponad dwie trzecie ludności stanowili Polacy, a prawie jedną trzecią inne narodowości (Ukraińcy, Białorusini, żydzi, Niemcy, Litwini). Kilka milionów Polaków znajdowało się poza granicami kraju w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Rosji, Francji.

Większość obszaru Polski była wyniszczona przez wojnę, w kraju panowała bieda, brakowało niezbędnych artykułów.
Niepodległa Polska była nierównomiernie rozwinięta gospodarczo.

Najbardziej uprzemysłowiony był Górny śląsk, a dawne Królestwo Polskie i Galicja były krainami przeważnie rolniczymi.Prawie jedna trzecia ludności nie umiała czytać i pisać. W każdym zaborze obowiązywały inne prawa i były w użyciu inne pieniądze.

Odrodzona Polska porządkowała życie publiczne. Wprowadzono podział na województwa, a województwa na powiaty. Ustanowiono własny pieniądz. Powstały nowe uniwersytety.

Polska miała dostęp do morza, lecz nie miała swojego portu. Rozpoczęto budowę portu i miasta Gdyni. Rozbudowano sieć kolejową. Specjalna linia kolejowa połączyła Gdynię z Górnym śląskiem.

Odrodzona Polska przyjęła ustrój republiki, inaczej rzeczypospolitej. Dorośli mieszkańcy wybierali posłów do sejmu i senatu. Głową państwa był prezydent, który powoływał rząd. Rząd, złożony z premiera i ministrów sprawował władzę według ustaw uchwalanych przez sejm.

Nie unikniono jednak zawirowań wewnętrznych (przewrót majowy w 1926 roku).

W ciągu kilkunastu lat uczyniono bardzo wiele dla scalenia kraju, podniesienia poziomu oświaty, rozwoju nauki i kultury.

Osobą, która najbardziej odcisnęła swe piętno na ówczesnych czasach był Józef Piłsudski.

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE

Piotr

Z łac. Petrus to znaczy – kamień, fragment skały.

Był rybakiem w Kafarnaum w Galilei o imieniu Szymon- Symeon syn Jony (Jana), bratem Andrzeja, który „przyprowadził go do Jezusa” (J 1,42). Chrystus nadł Szymonowi imię Piotr :”Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam tobie klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mt 16, 18-19).

Piotr brał udział w ważnych wydarzeniach życia Jezusa. Był świadkiem przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13, Mk 9, 2-13, Łk 22, 41-46), krwawego potu w Getsemani (Mt 26, 37-46).

Chrystus wyróżniał Piotra wśród Apostpłów, ratuje go gdy tonie w Jeziorze Galilejskim (Mt 14, 28-31), od niego zaczyna mycie nóg podczas Ostatniej Wieczerzy (J 13, 6-11).
św. Piotr występuje w obronie Jezusa w Getsemani (Mt 26, 51-54), zapewnia Go o swojej wierze, ale to on też ze strachu zapiera się Jego trzykrotnie.

Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa – Piotr zaczął swoją pracę jako Głowa Kościoła.Polecił dokonać, na miejsce Judasza wyboru nowego apostoła, w dzień Pięćdzisiątnicy wygłosił pierwszą publiczną mowę apostolską, nawracał pogan.

Pojmany na rozkaz Heroda, osadzony w więzieniu zostaje cudownie uwolniony.

W 48/49 roku przewodniczy pierwszemu soborowi w Jerozolimie.

Przez 25 lat św.Piotr mieszkał w Rzymie gdzie był pierwszym biskupem tamtejszego Kościoła.

Ponósł śmierć męczeńską na Wzgórzu Watykańskim za panowania Nerona, ukrzyżowany głową w dół, nie czuł się bowiem godny umierać tak jak jego Boski Mistrz.

Nad jego grobem Konstantyn Wielki wystawił bazylikę.
Obecna bazylika pochodzi z XVI –XVII wieku i jest symbolem całego kościoła Chrystusa.

Pisma Nowego Testamentu wymieniają św. Piotra 150 razy. W ikonografii przedstawiany jest jako łysiejący, brodaty starzec trzymający w dłoni dwa klucze.
Jego atrybuty to – anioł, kajdany, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, ryba, sieci, skała.

św. Piotr jest patronem diecezji w Rzymie, Poznaniu, Berlinie i Lozannie, miast: Awinnionu, Dusznik-Zdroju, Frankfurtu nad Mennem, Genewy, Hamburga, Poznania, Rygi, Rzymu.
Zawodów: blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Jest to też patron Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jego święto obchodzimy 29 czerwca.

swPiotr198Posąg św. Piotra w Bazylice św Jana na Lateranie w Rzymie.

ZAKONY BOŻE BASTIONY

Cystersi

To zakon mniszy posługujący się regułą benedyktyńską.
Używany skrót ich zakonu to OCist ( z łac. Ordo Cistercins).

Założony w 1098 roku we Francji przez św.Roberta z Molesme, pierwszego opata z Citeaux (z łac.Cistercium). Położył on duży nacisk na surowość obyczajów, pracę na własne utrzymynie (uprawa ziemi), uproszczoną liturgię.

cystersiA_198Jego następcą został św. Alberyk. Za jego rządów cystersi otrzymali zatwierdzenie papieskie, zmienili kolor habitu na biały. Utworzył w zakonie odrębną grupę zakonników, tzw. braci konwersów, których główną troską była praca fizyczna na rzecz wspólnoty (zrezygnowali z pomocy płatnych pracowników), ale byli oni pełnoprawnymi członkami wspólnoty z wyjątkiem prawa do uczestniczenia w kapitule.

Następnym opatem został św.Stefan Harding, który sporządził dokument zwany Carta Caritatis (Karta Miłości) określający sposób życia zakonników, stosunki między zakonami, porządek dnia, identyczność ksiąg liturgicznych.

W 1120 r. cystersi osiedlili się we Włoszech, w 1123 r. w Niemczech, w 1128 r. w Anglii, ok. 1200 r. powstał pierwszy zakon żeński.

W Polsce Cystersi obecni są od XII wieku. Pierwszy klasztor powstał w Brzeźnicy (dzisiejsze miasto Jędrzejów), a także w Łęknie, w Wągrowcu, Wąchocku.

Obecnie w Polsce cystersi mają 4 opactwa, w których jest ok. 140 zakonników, prowadzą 9 parafii i 4 sanktuaria.

Bardzo ważną zasadą zakonu okazała się zasada utrzymywania więzi między klasztorem macierzystym a klasztorami filialnymi. Pozwalało to na szybką wymianę wiedzy także związaną z budownictwem, hodowlą, produkcją win   ( do dzisiaj można się zaopatrywać w różne produkty wytwarzane przez zakonników w w przyklasztornych sklepikach).

Zakon ten należał do inicjatorów zakładania kuźni, stawów rybnych, budowy młynów i browarów.

Klasztor w Wąchocku posiadał nie tylko kuźnie (22 spośród 289 zarejestrowanych w Koronie w 1500 roku), ale także był ośrodkiem wytopu żelaza. W Braunschweigu klasztor w Riddagshausen był klasztorem należącym do Cystersów.

Cystersi wydali dla Kościoła 35 świętych, 3 papieży, 41 błogosławionych ( Wincenty Kadłubek, biskup krakowski), 44 kardynałów, 598 biskupów i 1 doktora Kościoła.

Cystersi noszą biały habit z czarnym szkaplerzem przepasanym płóciennym pasem.

cystersiC_198  cystersiB_198  cystersiD_198

Klasztor Cystersów w portugalskim mieście Alcobaca z 1153 roku

krzyzowka198

Loading